počet produktů
0
cena nákupu
0 CZK
měna: CZK
Kategorie
Počítadlo přístupů
Online: 34
Dnes: 497
Týden: 10114
Celkem: 11342661
Kontaktní formulář
Captcha Reload Image

Reklam. řád

1/ Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým mohou kupující uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží ve vztahu ke společnosti AUTO DITO spol. s r.o.

2/ Odpovědnost za vady a ostatní právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé se řídí zákonem .40/1964 Sb.,Občanský zákoník v jeho platném znění.

3/ Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba.

4/ Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil, může kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku.Koupi musí kupující prokázat fakturou nebo účtenkou a musí prodávajícímu poskytnout dostatek informací potřebných k posouzení jeho reklamace, zejména údaje o způsobu montáže, typu a stavu vozidla, na které byl vadný výrobek namontován. Tyto informace musí být uvedeny v Reklamačním protokolu.

5/ Zboží prodávané prodávajícím je (s výjimkou autodoplňků) doporučeno k odborné montáži.Odbornou montáží se rozumí montá v odborném servisu nebo montá osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Odbornou montáž reklamovaného dílu je nutno při reklamaci prokázat. Prokázáním se rozumí předložení dokladu o montáži dílu,nebo faktury, popř. stvrzenky o zaplacení s uvedením výčtu vykonaných prací, z něho vyplývá,že byla na vozidlo (nutno uvést registrační značku "SPZ") namontována součástka, která je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího kódu zboží). V tomto dokladu je dále nutné uvést stav tachometru při výměně předmětného dílu a případné další podpůrné doklady.

6/ Vady zboží spočívající v jiném plnění neodpovídajícím provedení výrobku, lze řádně uplatnit u prodávajícího ve lhůtě 7 dnů od data prodeje. Toto ustanovení reklamačního řádu se nevztahuje na záruku za jakost a na zjevné vady spočívající v úplnosti, celistvosti a množství, které musí být vytčeny okamžitě při převzetí zboží.

7/ Nutné náležitosti k předložení reklamace:
- vadné zboží
- faktura nebo účtenka, která prokazuje koupi zboží (doklad o nabytí zboží)
- doklad o odborné montáži (je-li vyžadován)
Prodávající je povinen s kupujícím sepsat Reklamační protokol, který je současně dokladem o přijetí reklamace.

8/ Nárok z odpovědnosti za vady musí být uplatněn vždy v záruční době, která je stanovena na 24 měsíců od data prodeje zboží. Záruka se nevztahuje na vady zbo í způsobené jeho běžným opotřebením.

9/ Pokud je k posouzení reklamace nutno zajistit mimořádné zkoušky nebo přizvat nezávislou osobu (znalce),je o tom kupující předem informován a v případě, že reklamace poté nebude uznána, budou mu s tím související náklady přeúčtovány.


10/ Pro vyřízení reklamace registrovaných zákazníků společnosti platí ustanovení Rámcové kupní smlouvy.

11/ Tento Reklamační řád nabývá účinnost od 2/2010. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Reklamační protokol -ke stažení zde.